FAQ GHS og CLP

< Tilbage til FAQ oversigt

1. Hvad er GHS og CLP?

GHS står for “Globally Harmonised System”, og er et globalt system der sætter standarderne for klassificering, mærkning og emballering af kemiske produkter og blandinger. Systemet er udviklet af FN med det formål at indføre ensartede vurderingskriterier og farekommunikation af kemikalier over hele verden, for at nedbringe mulige risici for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

I EU er GHS blevet implementeret via CLP-forordningen som står for “Classification, Labelling and Packaging”, og henviser til reglerne for, hvordan kemikalier skal klassificeres, mærkes og pakkes i EU. CLP erstatter de gamle regler i stof- og præparatdirektiverne.

Sammen med GHS og CLP er der også blevet indført nye standardiserede faresymboler, som erstatter de tidligere faresymboler fra stof- og præparatdirektiverne.

CLP-forordningen omfatter kemikalier, som markedsføres i EU. Importeres kemikalier fra et ikke-EU land og ind i EU betragtes det i denne sammenhæng også som at føre noget på markedet – også selv om det ikke til videresalg.

Overordnet set er det Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) som bestemmer, hvordan CLP skal bruges ved klassificering og mærkning af kemikalierne. Reglerne håndhæves i Danmark af Miljøstyrelsen.

 

2. Hvilke oplysninger skal der være på en GHS etiket?

Der er nogle faste elementer som der skal være på en GHS etiket:

Eksempel på GHS etiket

(A) Produkt navn
Produktnavnet skal matche produktidentifikatoren på SDS.

(B) Signalord
Angiver det omtrentlige fare niveau.

(C) Faresætning, H-sætning
Beskriver farens art.

(D) Piktogrammer
Symboler for varsling af sundhedsfarer, fysiske farer og miljøfarer.

(E) Identifikation af leverandøren
Distributør: navn, adresse, telefonnummer på leverandøren.

(F) Sikkerhedssætninger, P-sætninger

 

3. Hvad betyder de forskellige GHS symboler?

Symbol Betydning
GHS piktogram GHS01 GHS01 – Eksploderende bombe
Fysisk fare: Eksplosiver. Faste, flydende og gasser, samt visse organiske peroxider.
GHS piktogram GHS02 Brandfarlige stoffer GHS02 – Flamme
Fysisk fare: Brandfarlige faste stoffer og væsker, gasser og væsker, samt visse organiske peroxider
GHS03 Flamme over en cirkel brandnærende GHS03 – Flamme over en cirkel
Fysisk fare: Alle brandnærende stoffer og væsker, samt gasser i værste kategori
GHS04 gasflaske gasser under tryk GHS04 – Gasflaske
Fysisk fare: Gasser under tryk (flydende, nedkølede og opløste, samt kombinationer heraf)
GHS05 ætsende GHS05 – Ætsning
Fysisk fare: Metalætsende
Sundhedsfare: Hudætsende og alvorlig øjenskade
GHS06 dødningehoved med korslagte knogler akut giftighed GHS06 – Dødningehoved og korslagte knogler
Sundhedsfare: Akut giftighed for alle eksponeringsveje (oral, dermal og ved indånding)
GHS07 Udråbstegn Akut giftighed GHS07 – Udråbstegn
Sundhedsfare: Akut giftighed, hud- og øjenirritation, hudsensibilisering, specifik organtoksicitet ved enkelt eksponering (luftvejsirritation og narkotiske virkninger)
GHS08 Sundhedsfare GHS08 – Sundhedsfare (menneske med skade)
Sundhedsfare: Kroniske sundhedsskader såsom: kræft, DNA-skader og skader på forplantningsevnen (CMR). Specifik organtoksicitet ved enkelt og gentagen eksponering. Respiratorisk sensibilisering. Akutte sundhedsskader: Aspirationsfare.
GHS09 Miljøfare GHS09 – Miljø (Dødt træ og død fisk)
Miljøfare: Akut eller kronisk fare for vandmiljøet.

 

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld

   e-mærket

Webshoppen er en del af www.avery.dk