Hvad betyder de forskellige GHS symboler?

GHS piktogram GHS01

GHS01 – Eksploderende bombe
Fysisk fare: Eksplosiver. Faste, flydende og gasser, samt visse organiske peroxider.


GHS piktogram GHS02 Brandfarlige stoffer

GHS02 – Flamme
Fysisk fare: Brandfarlige faste stoffer og væsker, gasser og væsker, samt visse organiske peroxider


GHS03 Flamme over en cirkel brandnærende

GHS03 – Flamme over en cirkel
Fysisk fare: Alle brandnærende stoffer og væsker, samt gasser i værste kategori


GHS04 gasflaske gasser under tryk

GHS04 – Gasflaske
Fysisk fare: Gasser under tryk (flydende, nedkølede og opløste, samt kombinationer heraf)


GHS05 ætsende

GHS05 – Ætsning
Fysisk fare: Metalætsende
Sundhedsfare: Hudætsende og alvorlig øjenskade


GHS06 dødningehoved med korslagte knogler akut giftighed

GHS06 – Dødningehoved og korslagte knogler
Sundhedsfare: Akut giftighed for alle eksponeringsveje (oral, dermal og ved indånding)


GHS07 Udråbstegn Akut giftighed

GHS07 – Udråbstegn
Sundhedsfare: Akut giftighed, hud- og øjenirritation, hudsensibilisering, specifik organtoksicitet ved enkelt eksponering (luftvejsirritation og narkotiske virkninger)


GHS08 Sundhedsfare

GHS08 – Sundhedsfare (menneske med skade)
Sundhedsfare: Kroniske sundhedsskader såsom: kræft, DNA-skader og skader på forplantningsevnen (CMR). Specifik organtoksicitet ved enkelt og gentagen eksponering. Respiratorisk sensibilisering. Akutte sundhedsskader: Aspirationsfare.


GHS09 Miljøfare

GHS09 – Miljø (Dødt træ og død fisk)
Miljøfare: Akut eller kronisk fare for vandmiljøet.

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld

   e-mærket

Webshoppen er en del af www.avery.dk